11/04/2008

ရန္ျငိဳးဖြဲ႕ျခင္းကို ပယ္ေဖ်ာက္ေၾကာင္းတရားငါးမ်ိဳး

(၁) ရန္ျငိဳးဖြဲ႕ျခင္းျဖစ္ေပၚလာေသာ ပုဂၢိဳလ္၌ ခ်စ္ခင္ျခင္းေမတၱာကို ပြားမ်ားရမည္။

(၂) ရန္ျငိဳးဖြဲ႕ျခင္းျဖစ္ေပၚလာေသာ ပုဂၢိဳလ္၌ သနားျခင္း (က႐ုဏာ)ကို ပြားမ်ားရမည္။

(၃) ရန္ျငိဳးဖြဲ႕ျခင္းျဖစ္ေပၚလာေသာ ပုဂၢိဳလ္၌ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း (ဥေပကၡာ)ကို ပြားမ်ားရမည္။

(၄) ရန္ျငိဳးဖြဲ႕ျခင္းျဖစ္ေပၚလာေသာ ပုဂၢိဳလ္၌ သတိမထားျခင္း၊ ႏွလံုးသြင္းျခင္းကို ပြားမ်ားရမည္။

(၅) ရန္ျငိဳးဖြဲ႕ျခင္းျဖစ္ေပၚလာေသာ ပုဂၢိဳလ္၌ ကံသာလွ်င္ မိမိတို႕ကိုယ္ပိုင္ ဥစၥာရွိသည့္ အျဖစ္ကို ပြားမ်ားရမည္။
ကံသာလွ်င္ မိမိဥစၥာျဖစ္၍ ကံ၏ အေမြခံျဖစ္၏။ ကံသာလွ်င္ အေၾကာင္းရွိ၏။ ကံသာလွ်င္ ေဆြမ်ိဳးျဖစ္၏။
မိမိျပဳလုပ္ေသာ ကံ၊ မေကာင္းေသာ ကံ၏ အေမြခံသာ ျဖစ္ေပသည္ဟု ေအာက္ေမ့ရာ၏။

1 comment:

Unknown said...

Hi!Great and interesting blog you have:) Come and visit my site too. http://ads.com.mm/?cid=4fd60e65e4b0fa6db841e338&utm_campaign=ads_mm_lb_blog_martaste&utm_source=ads_lb_blog&utm_medium=lb_blog