11/04/2008

၀ိဇၨာ (၃) ပါး (ပု - ဒိ - အာ)

၁။ ပုေဗၺနိ၀ါသဥာဏ္

ေရွး၌ျဖစ္ခဲ့ဘူးေသာ ခႏၶာအစဥ္ကို အစဥ္ေလွ်ာက္၍ ေအာက္ေမ့ႏိုင္(အမွတ္ရႏိုင္)ေသာ ဥာဏ္။

၂။ ဒိဗၺစကၠဳဥာဏ္

လူ႔ျပည္၊ နတ္ျပည္၊ ျဗဟၼာျပည္တိုင္ေအာင္ ႐ုပ္ဆင္းသ႑ာန္ ဟူသမွ်ကို နတ္တို႔မ်က္စိကဲ့သို႕အကုန္ျမင္ႏိုင္္ေသာဥာဏ္။

၃။ အာသ၀ကၡယဥာဏ္

(၁၅၀၀)ကိေလသာတို႕ကို ကုန္ခမ္းေစႏိုင္ေသာ ဥာဏ္။

1 comment:

Unknown said...

Hi!Great and interesting blog you have:) Come and visit my site too. http://ads.com.mm/?cid=4fd60e65e4b0fa6db841e338&utm_campaign=ads_mm_lb_blog_martaste&utm_source=ads_lb_blog&utm_medium=lb_blog